خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
فقط ما میتوانیم جلوی اعدامها بایستیم
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 16 ژانویه 2010

لغو حکم اعدام حامد روحی نژاد تنها با اعتراضات وسیع و گسترده سراسری علیه موج تهدید به اعدامها ممکن شد. جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج علیرغم میل و اشتهای سیری ناپذیرش برای کشتار و آدم کشی، در شرایطی نیست که بتواند به آسانی رویای به خون کشیدن اعتراضات مردم و اعدام مخالفین را عملی سازد. جنبش اعتراض به حکومت اسلامی و اعتراض به اعدامها در سطح بین المللی چنان فشار سنگینی را روی رژیم نهاده است که عملا از اجرای احکام دادگاههای جانیتکارانه خود سرباز میزند. این تنها ما مردم معترض، ما مخالفین حکومت شکنجه و اعدام ما طرفداران زندگی و حقوق انسانها و انسانیت است که میتواند چنین احکامی را برگرداند و جمهوری اسلامی را در سیاست سرکوب اعدامش فلج سازد.
ادامه مطلب
.