خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اصلاح طلبان و جنبش انقلابی مردم
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 26 مارس 2010
این که گفته می شود اگر مردم از اصلاح طلبان عبور کرده بودند، امروز جنبشی هم وجود نداشت به نظر من بر تحلیل اشتباهی از ماهیت جنبش انقلابی حاضر استوار است. این جنبش شاید جرقه اش مسئله انتخابات بود، اما بیایید به این نگاه کنید مردم به چه اعتراض کردند؟ مردم اگر هم به موسوی رای دادند از این رو بود که تغییرات می خواستند. خاتمی هم 12 سال پیش از اصلاحات گفت و مردم به وی رای دادند چون جمهوری اسلامی را نمی خواستند و به تغییر و اصلاحش رای دادند.
.
امروز هم موسوی تقریبا با همان وعده ها وارد عرصه انتخابات شد و اگر هم مردم به وی رای دادند، دلیلش تغییر و اصلاحاتی بود که وی از آن سخن می گفت. حالا در این انتخابات تقلبی شد یا نه به هر حال مردم از اینکه رژیم پتانسیل تغییر و اصلاح پذیری را نداشت و به قول معروف شمشیر را از رو بست باعث شد وسیعا به خیابان بیایند و در همان روزهای اول هم اتفاقا معلوم شد مطالبات مردم، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، آزادی تجمع و خیلی چیزهای دیگر است که اصلا موسوی از آنها سخنی به میان نیاورده بود و هنوز هم نمی آورد هیچ، از آنها به عنوان ساختار شکنی نام می برد.
.
از این رو اعتراض مردم به خوده جمهوری اسلامی بود و ربطی به مسئله انتخابات هم نداشت. مردم از اصلاح این نظام گذشته اند و به کمتر از سرنگونی اش تن نمی دهند.