خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: سپتامبر 2006
چهارشنبه 27 سپتامبر 2006

هنگامی که تصاویر فوق را نگاهی می اندازیم اولین سئوالی که در ذهن هر انسان آزاده نقش می بندد این است که به چه دلیلی کودکان می بایست مورد تفتیش و بازرسی بدنی سرکوبگران قرار گیرند و بار چنین شرایطی را بدوش کشند و سرنوشت و زندگی شان این گونه رقم خورد؟ در حالیکه در […]

بررسی مناسک مذهبی از منظر روانکاوی شخصی و یا جمعی موقعی می تواند راهگشا باشد که این مناسک فرهنگ غالب جامعه باشد و خود جامعه راسا به آن بپردازد وآن را قبول و درونی کرده باش،  ونه جزئ  اوامر حاکمیت باشد. در ایران به جرات می توان گفت اگر رسانه و هزینه های حکومتی را […]

تا اواسط سالهاى دهه ١٩٧٠ نظریه ها و مفاهیم مربوط به حقوق زنان به “شرقى” و “غربى” تقسیم نمى شدند بلکه مفاهیمى جهانشمول و غیر مشروط به فرهنگ و مذهب تلقى شده، و سکولاریسم و جدایى مذهب از دولت پیش شرطهاى رهایى زنان محسوب مى شدند. در اواسط دهه هفتاد قرن گذشته، ایده امپریالیسم فرهنگى […]

پیدایش انسان / یوزف ه.رایش هلف / ترجمه سلامت رنجبر نتایج پژوهش های نوین علمی که با دقت و زحمت بسیاری به دست می آیند، غالبا درلابه لای مجلات علمی-تخصصی از دسترس مردم دور می مانند. اما این بار موضوع چیزی ورای گذشته بود. خبر مثل بمب ترکید. در جریان این خبر، نتیجه خیلی نامنتظره […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها