خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: اکتبر 2007
دوشنبه 8 اکتبر 2007

خودکشی زیر فشار فقر و نداری، این روزها در ایران از زمره “حوادث” رایج است. روزنامه ها گزارش میدهند که تعدادی به خاطر ناتوانی از تامین حداقل مواد لازم برای زندگی، و در بی بضاعتی مطلق برای سیرکردن شکم گرسنه بچه ها، خودکشی  جمعی یا فردی میکنند.  از میان این اخبار، دو خبر زیر را […]

رابرت ترسال مترجم: رحیم نامور بازنشر الکترونیکی از کتابخانه به سوی آینده: بی تا دریافت کتاب

بایگانی‌ها
پروژه‌ها