خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آوریل 2008
دوشنبه 28 آوریل 2008

٢۴ آوریل پارلمان اروپا بیانیه دیگری در مورد افزایش اعدامها و نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد. مستقل از دلایل صدور این بیانیه، و مستقل از این واقعیت که مشغله پارلمان اروپا در “محکومیت” و “حمایت” از حکومت ایران هرچه بوده باشد، بی تردید حقوق و آزادیهای مردم و ممانعت از اعدام در ایران […]

چهارشنبه 23 آوریل 2008

حومه همدان، کارگاه کوزگری کار در این کارگاهها خیلی سخت است، تمام وقت است و باید تمامی سال را در این کارگاهها کار کنیم. تازه حقوق کارگرای هم سن و سال من نصف بزرگترها است. آنها با ما قرارداد نمی بندن و حقوق را هم خودشان تعیین می کنن! اینها حرفهای علیرضا نوجوان 13 ساله […]

اجازه دهید معنای پرسشمان را روشنتر کنیم: اگر وحدت طبقه کارگر بروندادی روبنایی است که بیرون از فرایند تعیین چند جانبه انقلابی شکل می گیرد پرسش ما بر خصلت طبقاتی سوژه انقلابی ناظر است که ظاهر نمی شود. در واقع، مبارزه اقتصادی و سیاسی، هر دو، جلوه های متقارن سوژه طبقاتی اند که پیش از […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها