خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: نوامبر 2008

در نگاه اول برای هر کارگری در برخورد به فراخوان کنترل کارگری در شرایط حاکمیت اقتصادی سیاسی بورژوازی، که مدتی است برخی گرایشات پرچم آنرا به دست گرفته اند، قبل از هر چیز  این سوال مطرح میشود که دولت سرمایه داری و صاحبان سرمایه در ایران که هیچ رحمی به یکدیگر برای  از میدان بدر […]

در سال 1906 رزا لوکزامبورگ «اعتصاب توده، حزب سیاسی و اتحادیه های تجاری» را منتشر کرد. او در این کتاب به موضوع ویژه ای می پردازد: کارایی و اهمیت اعتصاب توده به منزله ابزاری سیاسی. با وجود این، به نظر او این موضوع توجه به دو مسئله مهم برای مقاصد سوسیالیستی را در خود دارد: یکپارچگی […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها