خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آگوست 2009
یکشنبه 23 آگوست 2009

پس از 22 خرداد کمپین های انتخاباتی زنانه حول محور حقوق و مطالبات زنان جای خود را به حضور فعال زنان در خیابان ها و کنش اجتماعی عظیمی داد. این کمپینها (کمپین یک میلیون امضا و در نهایت همگرایی زنان) با وجود خصلت رفرمیستی خود پتانسیل این حرکت عظیم را شکل دادند، گرچه مقصود استفاده […]

مردمي كه نام كوچه محل كشته شدن ندا آق سلطان را در اميرآباد، به نام وي تغيير داده بودند، اين روزها شاهد پاك شدن نام وي توسط اوباش بسيجي هستند. اگر دقت كنيد، عنوان كوچه شهيد ندا آق سطلان كه با رنگ سبز نوشته شده بود، زير رنگ مشكي همچنان مشخص است. رژيمي كه از […]

رابرت ترسال مترجم: رحیم نامور بازنشر الکترونیکی از کتابخانه به سوی آینده: بی تا دریافت کتاب

بایگانی‌ها
پروژه‌ها