خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: نوامبر 2011
سه‌شنبه 1 نوامبر 2011

13 آبان یادآور مبارزه ی ضد استبدادی و ضد امپریالیستی مشترک دانش آموزان و دانشجویان علیه دولت وابسته و دیکتاتوری ستمشاهی است. جنبش دانش آموزان در پیوند با دانشجویان و معلمان، پیش از این نیز جریان داشته است و در بسیاری اوقات همراه با اعتصاب معلمان یا تظاهرات دانشجویان (یک دوره در دهه ی 20 […]

باک، روزنامه نمی خواند و گرنه می فهمید که خطری در پیش است. خطری که فقط او را تهدید نمی کرد، بلکه در کمین همه سگ های آن منطقه ی ساحلی و هر سگی بود که عضلاتی نیرومند و پشم هایی بلند و گرم داشت و پشم هایش، بدنش را در برابر برف و سرما […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها