خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: مارس 2013

باید به رسانه های خیلی آزاد فارسی زبان اونور آبی که هر جور ادا و اصولی از خود در می آوردند تا مهر بی طرفی را به کپلشان بزنند آفرین گفت! آنزمان که علیا المهدی برهنه شد، آنزمان که فمن برهنه شد، به شغل شریف خبررسانیشان مشغول بودند. اشکالی نداشت. طرف خودی نبود، علیه اسلام […]

باک، روزنامه نمی خواند و گرنه می فهمید که خطری در پیش است. خطری که فقط او را تهدید نمی کرد، بلکه در کمین همه سگ های آن منطقه ی ساحلی و هر سگی بود که عضلاتی نیرومند و پشم هایی بلند و گرم داشت و پشم هایش، بدنش را در برابر برف و سرما […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها