خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: ژوئن 2013

همیشه حکومت امریکا مدعی بود که بر علیه مردم “خودی” جاسوسی نمی کند! سازمان اطلاعات مرکزیش را “فقط برای جاسوسی بر علیه دیگران” بکار می برد! همیشه منکر بودند اینها که سرکوب و جاسوسی ، خودی و غیر خودی نمی شناسد”! همیشه منکر بودند که مخالفین نظام جنایتکار سرمایه داری حتی انها که کاملا صلح […]

اعتراض کوچکی که در ترکیه به یک رو در رویی تمام عیار میان مردم و حکومت تبدیل شد همچنان ادامه دارد. سراسر ترکیه و مخصوصا میدان تقسیم ۱۸ روز است که به صحنه  جدالی بزرگ میان نسلی بپاخاسته از یکطرف و دولت اسلامی سرمایه داران تبدیل شده است. نبردی شورانگیز که شکست و پیروزیش هم […]

در فاصله کناره گیری او از دبیری شورای عالی امنیت ملی تا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری هم او و گروه مذاکره کننده اتمی همراهش از سوی منتقدان نزدیک به حکومت و حتی از طرف گروه مذاکره کننده فعلی، که از قضا رقیب انتخاباتی اش شد، به خیانت به کشور و عقب نشینی در برابر […]

پیدایش انسان / یوزف ه.رایش هلف / ترجمه سلامت رنجبر نتایج پژوهش های نوین علمی که با دقت و زحمت بسیاری به دست می آیند، غالبا درلابه لای مجلات علمی-تخصصی از دسترس مردم دور می مانند. اما این بار موضوع چیزی ورای گذشته بود. خبر مثل بمب ترکید. در جریان این خبر، نتیجه خیلی نامنتظره […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها