خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: دسامبر 2013
دوشنبه 30 دسامبر 2013

سقط جنین یک از تناقضات  و معضلاع پیچیده اجتماعی است. سقط جنین پدیده ای است که شاید بهتر از هر مقوله دیگر تناقضات و وارونگی مناسبات حاکم بر جوامع امرو را برملا می کند. سقط جنین یک پاسخ دردناک برای خلاصی از یک واقعیت دردناک دیگر است. فشارها و محدودیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و […]

پنج‌شنبه 19 دسامبر 2013

رونــد اثبــات اینکــه شــما کــه هســتید یــک گام مهــم و اســاسی بــرای حفاظــت از اطلاعــات آنلاین شــما اســت. اولین خان حفظ اطلاعات و در واقع خاکریز دفاعی در مقابل هکرها و نفوذگران و نیز اولین گام برای اثبات هویت شما، رمز عبور است. بنابراین انتخاب یک رمز عبور قوی و کارآمد شما را در مقابل حملات […]

سه‌شنبه 10 دسامبر 2013

آمار‌ها چه می‌گویند؟ شکاف جنسیتی در ایران افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، امتیاز شکاف جنسیتی ایران نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش داشته و از ۵۹۲۷/ ۰ در سال ۲۰۱۲ به ۵۸۴۲/ ۰ در سال ۲۰۱۳ رسیده است. ضریبی که در طی ۸ سال گشته همواره در نوسان وبده است. ایران در سال […]

رابرت ترسال مترجم: رحیم نامور بازنشر الکترونیکی از کتابخانه به سوی آینده: بی تا دریافت کتاب

بایگانی‌ها
پروژه‌ها