خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: دسامبر 2014

وعده انتخاباتی احمدی نژاد در سال ۸۴ آوردن نفت سر سفره مردم بود. ۸ سال ریاست جمهوری او اما نه فقط نان را از سفره ها برده، بلکه اثرات سومدیریت دوره ریاست جمهوری او و فساد افسارگسیخته در نظام جمهوری اسلامی و ماجراجوییهای هسته ای باعث شده نان نیز از سفره مردم برود. با افزایش […]

سه‌شنبه 23 دسامبر 2014

دو ماه پیش در مجلس شورای اسلامی طرحی اعلام وصول شد که فعالان کارگری را در خصوص حذف تدریجی زنان از بازار کار ایران بیش از پیش نگران کرد. طبق یکی از بندهای این طرح که با عنوان «طرح صیانت از عفاف و حجاب» در دستور کار مجلس قرار گرفت، اشتغال زنان در واحد‌های صنفی […]

اجازه دهید معنای پرسشمان را روشنتر کنیم: اگر وحدت طبقه کارگر بروندادی روبنایی است که بیرون از فرایند تعیین چند جانبه انقلابی شکل می گیرد پرسش ما بر خصلت طبقاتی سوژه انقلابی ناظر است که ظاهر نمی شود. در واقع، مبارزه اقتصادی و سیاسی، هر دو، جلوه های متقارن سوژه طبقاتی اند که پیش از […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها