خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: جولای 2015

میگویند جنگ نرم اقتصادی جانشینی برای جنگ گرم شده است. میگویند مناقشه اقتصادی غرب با یونان همتای ائتلاف غرب به رهبری آمریکا در حمله به عراق است. پس بین ائتلاف دول اروپائی از کانال بانک مرکزی اروپا با دولت آمریکا ــ از کانال صندوق بین المللی پول ــ جنگی با دولت سرمایه داری یونان درجریان […]

اجازه دهید معنای پرسشمان را روشنتر کنیم: اگر وحدت طبقه کارگر بروندادی روبنایی است که بیرون از فرایند تعیین چند جانبه انقلابی شکل می گیرد پرسش ما بر خصلت طبقاتی سوژه انقلابی ناظر است که ظاهر نمی شود. در واقع، مبارزه اقتصادی و سیاسی، هر دو، جلوه های متقارن سوژه طبقاتی اند که پیش از […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها