خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: سپتامبر 2015
یکشنبه 27 سپتامبر 2015

لنین در اوایل ۱۹۰۹ با کتاب ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم (یا آنطور که برخی ترجمه کرده اند، ماده باوری و نقد تجربی) پاسخی به پرسشهای فلسفی در پی آخرین اکتشافات علمی قرن بیستم داد. تز اصلی لنین در این کتاب، بر این بنیان استوار بود که گفتن اینکه ماده ناپدید شده است، صرفا بیان این […]

پیدایش انسان / یوزف ه.رایش هلف / ترجمه سلامت رنجبر نتایج پژوهش های نوین علمی که با دقت و زحمت بسیاری به دست می آیند، غالبا درلابه لای مجلات علمی-تخصصی از دسترس مردم دور می مانند. اما این بار موضوع چیزی ورای گذشته بود. خبر مثل بمب ترکید. در جریان این خبر، نتیجه خیلی نامنتظره […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها