خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: آگوست 2017

مبارزه از زیر لحاف (Slacktivism) فعالیت‌های به ظاهر اجتماعی مجازی‌ای است که به فرد احساس رضایت کاذب انجام عملی مثبت را می‌دهند، در حالی که تاثیر واقعی آن کار هیچ و یا بسیار ناچیز است. از آنجایی که اینترنت به مدد شبکه های اجتماعی و حضور انبوهی از شهروندخبرنگاران و حضور چشمگیر فعالین سیاسی و […]

در سال 1906 رزا لوکزامبورگ «اعتصاب توده، حزب سیاسی و اتحادیه های تجاری» را منتشر کرد. او در این کتاب به موضوع ویژه ای می پردازد: کارایی و اهمیت اعتصاب توده به منزله ابزاری سیاسی. با وجود این، به نظر او این موضوع توجه به دو مسئله مهم برای مقاصد سوسیالیستی را در خود دارد: یکپارچگی […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها