خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: جولای 2018
پنج‌شنبه 19 جولای 2018

همان نقشی که مذهب در قرون وسطی در حفظ استبداد فئودالی داشت امروز ناسیونالیسم در حفظ بساط سرکوب و چپاول سرمایه داری ایفا میکند. ناسیونالیسم به معنی امروزیش اش با تشکیل ملت – کشورها در صده اخیر ( مقارن با انقلابات صنعتی و روی کار آمدن طبقه سرمایه دار) مطرح شده و به ایدئولوژی مسلط دولتها و جوامع تبدیل شده است.

سه‌شنبه 17 جولای 2018

بلافاصله پس از اين كه امپراتورى عثمانى به اوج خود رسيد، در سراشيب افول مداوم و طولانى خود نیز گرفتار شد. فشارهاى مركزگريز، فساد، و سوءمديريت ادارى و دیوانسالارى، يعنى همه مشكلاتى كه امپراتورىهاى اسلامى ييشين گرفتار آن بودند، دامن تازه‌ترین عضو باشگاه امپریالیستها را نيز گرفت. مطابق يك ضرب‌المثل ترکى كه میگوید «ماهى از سر میگندد»، زوال از بالا شروع شد. درست همان طور كه ظهور باشكوه عثمانیها بيشتر از همه مديون توانايى آنها در تربيت زنجيره درازى از سلاطين ير تكايو و كار آمد بود، افول آن نيز بازتاب افت سریع كفايت خاندان سلطنت بود.

‫مارکس و انگلس بيان برداشت ماترياليستی از تاريخ را در ايدئولوژی آلمانی، برای اولين بار با شرح‬  ‫مقدمات، ‬کار خود را آغاز میکنند. اين مقدمات مردم واقعی و زنده، فعاليت آنها و شرايط مادی‬ ‫فعاليت ‪‬آنهاست. فعاليت مردم دارای دو وجه است: توليد (رابطه مردم با طبيعت) و مراوده (رابطه‬ ‫مردم با يکديگر). توليد و […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها