خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ماه: سپتامبر 2019

با به روی کار آمدن دولت دست راستی جدید در آتن با وعده برخورد با گروههای سیاسی چپ و آنارشیست و همچنین تعیین تکلیف با وضعیت پناهجویان و توقف پذیرش آنها، دولت تحرکات گسترده ای را آغاز کرد. از جمله حمله به خانه های مسکونی پناهجویان در دستور کارشان قرار گرفت. خانه هایی که توسط فعالین سیاسی عموما آنارشیست و فعالین پناهندگی اشغال شده و در اختیار پناهجویان قرار گرفته بود، تبدیل به هدف اصلی حمله پلیس شدند. پیشتر این خانه ها مورد حمله گروههای مختلف فاشیستی قرار می گرفت که پس از انتخابات، این وظیفه به پلیس محول شد!

مارکس متاخر و راه روسی عنوان کتابی است راجع به مارکس. تئودور شانین، جامعه‌شناس برجسته لهستانی/روسی در مسائل دهقانی و استاد رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه منچستر در این کتاب تفسیرهایی را درباره مارکس در آخرین مراحل تکاملش ارائه می‌کند که مستقیما به پیش نویس‌هایی که در کتاب انتشار یافته‌اند، مربوط است. به قول نویسنده این […]

بایگانی‌ها
پروژه‌ها