خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
FEMEN, London 2012
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 3 آگوست 2012

FEMEN topless protesters against Sharia Law and Islamism at Olympics brutally arrested by police