خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تظاهرات مخالفین رژیم اسلامی در فرانکفورت
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 10 می 2010

از فیس بوک شهناز مرتب دبیر فرانکفورت حزب کمونیست کارگری ایران

در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علی هولی، مهدی و علیه اعدام های امروز ساعت 14 در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت تظاهراتی برپا شد که در آن، کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت در محاصره معترضین قرار گرفت و عکسهای فرزاد کمانگر و پرچم سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران بر در کنسولگری جمهوری اسلامی برافراشته شد و شیشه های کنسولگری با تخم مرغ و سنگ مورد هدف قرار گرفت. با خسته نباشید به تمامی کسانیکه امروز آنجا بودند.