خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
آقاي حيدري، خيلي دير به اين كشف رسيديد!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 6 ژانویه 2010

سخنگوی کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مردم ایران می گوید که محمد رضا حیدری، کنسول سفارت جمهوری اسلامی در اسلو، در اعتراض به «کشتار» معترضان در ایران از سمت خود استعفاء کرده است. اين خبري است كه راديو فردا نيمه شب ايران منتشر كرده است و تازه آن را ديدم. محمد رضا حيدري را من نمي شناسم اما با توجه به شناختي كه از رژيم اسلامي داريم، ايشان نمي توانسته فردي عادي در دستگاه ديپلماسي رژيم اسلامي بوده باشد كه در ان جايگاه قرار گرفته بوده. چنين پستهاي كليدي در خارج از كشور، معمولا و هميشه به شناخته شده ترين و معتمدترين افراد اين نظام داده مي شود. پس ايشان فردي عادي در اين دستگاه نيست. حالا چه شده كه آقاي حيدري استعفا داده؟

همانطور كه خبر مي گويد، حیدری به روشنی گفتند "که من نمی توانم از رژیمی دفاع کنم که جوانان خود را دسته دسته می کشد یا به زندان می فرستد و آنها مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند". خوب البته اين نشانه خيلي خوبي است كه آقاي حيدري به اين درجه از بلوغ فكري رسيده است و وجدانش بيدار شده كه بالاخره مي پذيرد رژيم جوانان را مي كشد و در زندان بهشان تجاوز مي كند.

اما سوال اين است كه مگر اين اتفاق تنها مربوط به وقايع اخير است؟ در طول 30 سال گذشته جامعه ايران مگر همواره شاهد چنين فجايعي نبوده است؟ چه شده كه ايشان امروز به چنين نتيجه اي رسيده است؟ موضوع خيلي روشن است. بحث وجدان پاك و ناراحتي روحي از اين همه فجايع نيست. بالاخره خوده آقاي حيدري مي بايست يكي از بازجوهاي رژيم، يكي از تروريستها، يكي از قمه كشان وز نجير زنان خيابانهاي ايران بوده باشد كه به چنين پستي دست يافته است. اين جاسوس رژيم اسلامي مگر مي تواند بويي از انسانيت برده باشد كه امروز نداي قلبش را شنيده كه ديگر از اين رژيم دفاع نكند؟

خير، اوضاع خيلي پس است. آقا ترس برش داشته. چطور مي توان سفير كشوري بود كه هر آن امكان تسخير سفارتش از سوي مردم به خشم آمده و آواره شده از 30 سال جنايت اين رژيم وجود دارد؟ آن وقت آقاي حيدري چه دارد بگويد؟ مي خواهد جلوي اين مردم هم فيلم بازي كند كه "من نمی توانم از رژیمی دفاع کنم که جوانان خود را دسته دسته می کشد یا به زندان می فرستد و آنها مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند."؟ ديگر كسي اين حرف را از ايشان قبول نمي كند.

آقاي حيدري استعفايت قبول ولي خيلي دير به اين نتيجه رسيدي. با گذشت 30 جنايت و ظلم به مردم، واقعا دير است. برايم سوال است كه اگر اعتراض مردم مثل امروز به اين شدت نبود، باز هم شما به خاطر اين جنايات استعفا مي دادي؟ آيا جنايات اين رژيم جلوي چشمانت قرار مي گرفت و از آن سخن مي گفتي؟

اوضاع رژيم اسلامي انقدر بد است، كه بعد از فرار پاسدار قمه كشهايش به تايلند، حالا خبر استعفاي سفرايش را هم مي شنويم. واقعا اين رژيم چطور هنوز سر پا مانده؟ وعده ما 22 بهمن است و من مي گويم اين آخرين روز اين رژيم سراسر نكبت است. خودم را دارم براي باز كردن دفتر حزب در تهران آماده مي كنم و براي اين روز لحظه شماري مي كنم.

.