خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
into-the-wild.jpg
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 21 آگوست 2010

http://gatesdawn2.files.wordpress.com/2010/08/into-the-wild.jpg