خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
#iranelection بسیج در خیابان به مردم حمله می کند
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 14 فوریه 2011

نیروهای بسیجی در پیاده روها و خیابان به مردم حمله می کنند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهندلباس شخصیها در خیابانهای منتهی به میدان انقلاب به دستگیری وسیع مردم و بخصوصو جوانان روی آورده اند

by email