خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تا جمهوری اسلامی هست، انتخابات بی انتخابات!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 7 آوریل 2010

خیلی ساده می خواهم حرف بزنم. احساسم را از انتخابات در جمهوری اسلامی می خواهم به صراحت بگویم.

گذاشتن نام انتخابات و اعمال اراده مردم به مضحکه رژیم اسلامی، تف کردن به روى حقيقت و بى حرمتى به شخصيت و شعور ميليونها مردمى است که سه دهه تحت حاکميت ارتجاع اسلامى زيسته اند. اين رژيم صد و پنجاه هزار اعدام است، اين رژيم سه دهه زندان و شکنجه و چماقدارى است، رژيم شلاق، رژيم دار زدن و دست بريدن و سنگسار انسانهاى بيگناه است، رژيم جهل و خرافه است. رژیمی است که به جرم آزادی خواهی جوانان را در خیابان به گلوله بسته است. رژیم قتل و تجاوز است. رژيم اوباش و آخوندها و آدمکشهاى حرفه اى است، رژيم تحقير و اسارت زن است. در اين “انتخابات” فقط به کثيف ترين کثافات اجازه شرکت بعنوان کانديد مى دهند.

کمونيست و سوسياليست و سکولار و آزاديخواه و آزادانديش، نه فقط حق شرکت، بلکه در جمهوری اسلامی همه دوران حتى حق حيات هم نداشته و ندارد. از ميان ليست، از ميان چند صد فرد مسلمان مرتجع و متحجر و امتحان پس داده، بالاخره عده ای از غربال “تشخيص صلاحيت” می گذرند. خیر، نمی توان به این مضحکه، نام انتخابات گذاشت.

تا جمهوری اسلامی هست، حرف زدن از هر چیزی با نام انتخابات، تنها توهین آشکار به انسانیت متمدن و مترقی است که 9 ماه است در خیابان جانانه علیه این اوباش می جنگد. کار این رژیم را باید در خیابان و به حکم انقلاب تمام کرد. باید مردم خود به میدان بیایند و خود برای آینده خود تصمیم بگیرند. طبقه کارگر و همه مردم آزاديخواه، باید در مبارزه براى سرنگونى جمهوری اسلامی و تحقق يک جامعه آزاد، برابر و انسانى، براى ايجاد يک دنياى بهتر، به وحدت حول پرچم عیقترین مطالبات انسانیشان برسند. من، به نمایندگی از حزبی که خودم را عضو آن می دانم، به نمایندگی از حزب کمونيست کارگرى ايران همه مردم ایران و بخصوص جوانان را برای متحد شدن حول این مطالبات فرا می خوانم.

زنده باد انقلاب – مرگ بر جمهوری اسلامی

.