خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اعتراض يا تاسف؟ نكاتي تلگرافي در مورد گفته هاي موسوي و كروبي
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 30 ژانویه 2010

موسوي و كروبي ضمن اعتراض به تداوم وضعیت موجود نسبت به احکامی که بدون رعایت مراحل دادرسی برای اعدام برخی از شهروندان صادر شده اعتراض کرده و نسبت به اجرای عجولانه آن نیز ابراز تاسف کردند

میرحسین موسوی و مهدی کروبی با ابراز تاسف نسبت به اعدام برخی از شهروندان خواستار رسیدگی قانونی به وضعیت بازداشت شدگان اخیر شدند #

اين يك تعبير موذيانه و فريبكارانه است كه اين گفته ها را اعتراض به حكم اعدام قلمداد مي كند:

اول: مي گويند مراحل دادرسي براي اعدام رعايت نشده است و به  امر رعايت نشدن مراحل معترض هستند نه خوده اعدام.

دوم: مشخصا خواستار رسیدگی قانونی به وضعیت بازداشت شدگان شدند. چرا اساسا دستگيرشده ها بايد محاكمه شوند كه حالا قانوني كه موسوي و كروبي از ان نام مي برند بايد به وضعشان رسيدگي كند؟

سوم: از اجراي عجولانه حكم اعدام صحبت مي كنند گويي اجراي غير عجولانه آن در زماني ديگر ( به قولي وقتي آبها از آسياب افتاد ) ايرادي نداشت.

چهارم: و در نهايت اينها متاسف اجراي حكم اعدام هستند نه معترض به صدور و اجراي اين احكام.

چنين تعبيري كه اين گفته ها را اعتراض به حكم اعدام مي داند، فريبكارانه است و هدفش القاي اين دروغ است كه گويي موسوي و كروبي ( كه زير فشار افكار عمومي براي موضع گيري در قبال احاكم اعدام بودند) به اجراي احكام اعدام معترض هستند در صورتيكه چنين نيست.

.

پ ن: به قول كامران مزين: این که اگر کسانی واقعا با اعدام مخالف باشند و محکوم کنند کار شایسته ای است اما به نظر میرسد این محکوم کردن نیست بلکه تنها از روی فشار افکار عمومی و جامعه مجبور شدند بگویند ما اظهار تاسف میکنیم. #