خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
manifest
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 13 ژانویه 2010