خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
آقای موسوی، مشکل طبقه کارگر، همین قانون اساسی است!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 29 آوریل 2010

حرفی ندارم، فقط می خواهم بگویم یکی به میخ می زنید یکی به نعل. از سر ناچاری و فشار افکار عمومی صدایتان در آمده. اما راستش مشکل طبقه کارگر همین قانون اساسی است!شما را ارجاع می دهم به بحثهای فعالین کارگری حول همین قانون اساسی که بازگشت به آن را برون رفت از مشکلات می دانید.

+ سلسله بحثهایی پیرامون ماهیت ضد کارگری قانون کار موجود:

اعتصاب حق مسلم ماست ( شاپور احساني راد )

نگاهی به قراردادهای کار در قانون کار جمهوری اسلامی ( جعفر عظيم زاد )

ساز و کار انتخاب نماینده های شوراهای اسلامی در قانون کار ( پروين محمدي )
..