خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
سرنگوني اين حكومت با اين انقلاب حتمي است
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 29 می 2010

جنبش عظيمي كه سال گذشته سر بر آورد ادامه هشت مارسهاي سرخ بود. ادامه اول مه هاي راديكال ضد سرمايه بود. ادامه جنبش آزادي و برابري در دانشگاهها بود. ادامه شورش مردم به فقر كشيده بود و ادامه حركت پيوسته كارگران براي دست يابي به زندگي انساني بود. اين جنبش و اين انقلاب به اين مفهوم چپ بود و رهبري داشت. اما توقف و مكث امروزش دقيقا از اين روست كه چنين انقلاب و جنبشي نميتوانست با شخصيتهاي كپك زده حكومتي به پيش برده شود.ميبايست صفوفش را از صف حاميان حكومت و قانون اساسي اسلامي و امثال اين خزعبلات جدا كند.

مكث امروزي در واقع نفس تازه كردن براي يك تعرض عميق تر است. جمهوري اسلامي با نزاعهاي درونيش دست و پا ميزند. همه حاكمين تا آخرين لحظه رجز ميخوانند. اما چه كسي است كه نداند اين حكومت با اقتصادي از هم گسيخته٬ با صفوفي در هم ريخته٬ در چنبره يك سيستم بسيار فاسد و گنديده و به بن بست رسيده٬ نميتواند در برابر مردمي كه از پير و  جوان و زن و مرد در سراسر ايران عزم كرده اند سرنگونش كنند دوام آورد؟ سرنگوني اين حكومت با اين انقلاب حتمي است اما اين اولين گام انقلاب خود ويژه اي است كه پايه جامعه اي عميقا انساني را خواهد گذاشت.

تصویری از 16 آذر 85 دانشگاه تهران - سوسیالیسم یا بربریت