خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
path.jpg
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 20 می 2010

http://gatesdawn2.files.wordpress.com/2010/05/path.jpg