خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
Pink_Floyd_The_Wall_01
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 17 آگوست 2012