خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
پوستر: روز جهانی کارگر، مصافی بین انسانیت و بربریت
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 27 آوریل 2010