خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
پیش به سوی اول ماه مه عظیم در ایران
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 30 آوریل 2010

قرار ما، 11 اردیبهشت، ساعت 16، خیابان آزادی، مقابل وزارت کار در تهران