خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
The world needs Wikileaks
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 3 دسامبر 2010