خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
زلزله انقلاب زنانه!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 23 آوریل 2010

از اونجایی که به یمن 30 سال حکومت ارتجاع اسلامی، زنان و دختران همچنان در مجالس عروسی و مهمانیها، موقع رقص و شادی، پستان لرزونی می کردند، می توان دلیل علمی برای زلزله ای مقامات مرتجع جمهوری اسلامی از آن حرف می زنند را فهمید! زلزله یک انقلاب زنانه!…